Wybierz wielkość czcionki: A A A

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

Umowa o zapewnieniu możliwości korzystania z usług nr:

………………………………………………………………………….

zawarta w dniu:

…………………

w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy:

Spółką SIECI BLOKOWE S.C. MICHAŁ GOŁOFIT PAWEŁ WOJTAL z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, adres: ul. Iłżecka 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski; NIP: 661-21-06-135; REGON: 292457530; zwaną dalej „Operatorem”, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych nr 3859 (zaświadczenie nr OKI-WKT-6000-1/10(2), z dnia 14 styczeń 2010), zgodne z art. 3 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2000 roku Prawo Telekomunikacyjne, Dz. U. Nr 73, poz. 852., reprezentowaną przez :

………………………………………………………………………………………………………..

a

Panem/Panią ………………………………………………………………………………………………………..

adres zameldowania ………………………………………………………………………………………………………..

adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………………………..

legitymującym/ą się ………………………………………………………………………….
o numerze ………………………………………………………………………….

PESEL ………………………………………………………………………….

zwanym/ą dalej „Abonentem”.

§1

Zakres usług

1. Na podstawie niniejszej umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Abonenta usług za pośrednictwem sieci, zgodnie z wybranym typem usług określonych w załączniku/załącznikach do umowy.

2. Parametry techniczne, elementy składające się na opłatę abonamentową, nazwę promocji, regulamin promocji, opłaty za usługi, termin rozpoczęcia świadczenia usług, okres na jaki została zawarta umowa określone są w załączniku/załącznikach do umowy.

§2

Postanowienia Regulaminu

1. Usługi świadczone przez Operatora są zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwanym dalej „Regulaminem”) oraz Cennikiem doręczonymi Abonentowi przy zawarciu Umowy i stanowiącymi jej integralną część.

2. Operator usług informuje Abonenta, iż Regulamin zawiera, między innymi dane dotyczące:

– zakresu świadczonych publicznie dostępnych usług;
– jakości usług;
– zakresu obsługi serwisowej;
– sposobu i terminu rozwiązania Umowy Abonenckiej;
– zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Abonenckiej, wysokości odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty;
– zasad, trybu i terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji;
– informacji o polubownych sposobach rozwiązywania sporów;
– sposobu uzyskania informacji o aktualnym Cenniku oraz kosztów usług serwisowych.

§3

Okres rozliczeniowy

1. Okresem Rozliczeniowym jest okres jednego miesiąca kalendarzowego, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczonych Usług.

§4

Warunki zmiany Umowy przez Abonenta

1. Operator umożliwia Abonentowi zmianę warunków Umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, aplikacji dostępnej na stronie internetowej Operatora.

2. Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie może dotyczyć następujących postanowień Umowy Abonenckiej:

– rodzaju świadczonych Usług;
– okresu na jaki została zawarta umowa;
– Pakietu, jeżeli na świadczone Usługi obowiązywały różne Pakiety;
– sposobów składania zamówień na Pakiet lub usługi dodatkowe;
– Okresu Rozliczeniowego;
– zakresu świadczonych usług ze wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową.

3. Operator potwierdza pisemnie Abonentowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian w ciągu 14 dni od jego złożenia lub poinformuje go o niemożliwości dokonania zmiany Umowy.

4. Abonent, który dokonał zmian Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od dokonanych zmian, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia zmian. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W razie braku potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1, termin w którym Abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków Umowy wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia złożenia oświadczenia o dokonanej zmianie warunków. Jeżeli jednak Abonent po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, którym może być Rachunek, termin ulega skróceniu do 10 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia.

6. Prawo odstąpienia od zmiany warunków Umowy dokonanej w trybie, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie przysługuje Abonentowi w przypadku rozpoczęcia świadczenia Usług za zgodą Abonenta, zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

7. Odstąpienie od zmiany warunków Umowy dokonanej w trybie, o którym mowa w niniejszym paragrafie wywierać będzie skutki wyłącznie od pierwszego dnia następnego miesiąca.

8. Jeżeli Abonent nie zalega z żadnymi opłatami na rzecz Operatora, Operator usług umożliwia Abonentowi zmianę Pakietu świadczonego Abonentowi w ramach Usługi na inny Pakiet dostępny na danym terenie, poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy.

§5

Zmiana Umowy, Regulaminu i Cennika przez Operatora

1. Z zastrzeżeniem zmian Umowy dokonanej na wniosek Abonenta, Operator powiadamia Abonenta na piśmie o zmianie Umowy, Regulaminu lub Cennika z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie.

2. Abonent, nie później niż przed datą wprowadzenia zmian Umowy, Regulaminu lub Cennika w życie, może doręczyć Operatorowi usług pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian Umowy, Regulaminu lub Cennika. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.

3. W zakresie dotyczącym zmian Umowy lub Regulaminu, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Abonenta w związku ze skorzystaniem przez Abonenta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 przed upływem terminu ustalonego w Umowie, Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze a także zwrot ulgi.

4. W zakresie dotyczącym zmian Cennika, Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze a także zwrot ulgi w przypadku podwyższenia cen.

Zapisów ust. 3 oraz 4 nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 następuje na skutek zmian prawa lub usunięcia niedozwolonych postanowień umownych.

§6

Przetwarzanie danych osobowych

1. Operator informuje Abonenta, że dane osobowe Abonenta przetwarzane są przez SIECI BLOKOWE S.C. MICHAŁ GOŁOFIT PAWEŁ WOJTAL, ul. Iłżecka 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych w celach statutowych, dla świadczenia usług telekomunikacyjnych.

2. Abonentowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych Abonent ma prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

§7

Postanowienia ogólne

1. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu oraz Umowy, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

2. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

3. Umowę Abonencką sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Abonent, a drugi Operator.

Załączniki:

❑ Usługi Internetowe – zapewnienie dostępu do sieci Internet

❑ Cennik usług serwisowych

❑ Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

❑ ……………………………………………………………………………………………………..

❑ ……………………………………………………………………………………………………..

❑ ……………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………, …………………

Miejscowość, data

 

………………………………………………….. …………………………………………………..
Operator Abonent

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

 

 

Załącznik do umowy nr:

……………………………………………………..

z dnia:

……………………………………………………..

 

Usługa telekomunikacyjna –Telefonia stacjonarna

 

Imię i nazwisko Abonenta ……………………………………………….

 telefon kontaktowy           ……………………………………………….

 adres świadczenia usługi telefonii stacjonarnej

……………………………………………

adres e-mail

……………………………………………

 

…… Elektroniczny Obraz Faktury

Wybór Elektronicznego Obrazu Faktury jest jednoznaczny z rezygnacją z otrzymywania wersji papierowej faktury. Obrazy będą dostępne w panelu www.panel.blokowe.pl.

 

1. Zakres usług :

Nazwa usługi : Telefonia stacjonarna

Usługa polegająca na realizacji połączeń telekomunikacyjnych przez Abonenta przy użyciu Terminala VoIP podłączonego do sieci Internet, w standardzie Ethernet, z wykorzystaniem wtyczki RJ45.

Numery abonenckie, na których świadczona będzie usługa :

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Przeniesienie numeru …………… tak …………… nie

Szczegółowe warunki przeniesienia numeru określone są w „Regulaminie przenoszenia numeru”.

 

2. Wysokość opłat za usługę:

Nazwa pakietu ……………………………………………………………………..

– opłata instalacyjna        ……………. netto PLN ……………. 23% VAT PLN …………… brutto PLN
– abonament miesięczny ……………. netto PLN ……………. 23% VAT PLN …………… brutto PLN
– na połączenia – koszt połączeń według Cennika Usług Telefonii Stacjonarnej

3. Specyfikacja Usługi:

Czas darmowych rozmów ….
Konto SIP ….
Numer miejski ….
Opłata uruchomieniowa ….
Plan Taryfowy ….
Voice2Email ….
Panel Klienta ….
Limit kredytu …. kwota …………………………….

 

4. Przekazany Sprzęt :

Terminal VOIP: bramka VOIP typ ……………………………………………………

 

5. Umowa zostaje zawarta na czas: nieokreślony

 

6. Okres wypowiedzenia wynosi: jeden okres rozliczeniowy.

 

7. Termin aktywacji usługi: ………………………………………………………

 

8. Okres rozliczeniowy : miesięc kalendarzowy.

 

W przypadku przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług rozpoczęcie świadczenia usług będzie zgodne z terminem rozwiązania umowy z dotychczasowym Dostawcą, z zachowaniem ciągłości usług, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji danych przez dotychczasowego Dostawcę. Weryfikacja obejmuje zgodność danych posiadaych przez innego Dostawcę z danymi podanymi przez Abonenta we wniosku o przeniesienie numeru, techniczne warunki możliwości realizacji Usługi, złożone przez Abonenta wypowiedzenie umowy z dotychczsowym Dostawcą, udzielenie pełnomocnictwa dla Operatora do dokonania wszystkich czynności związanych z realizacją usługi. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji umowa z innym Operatorem nie zostaje wypowiedziana. Sieci Blokowe poinformują Abonenta o terminie rozpoczęcia świadczenia usług w sposób wskazany we wniosku o przeniesienie numeru oraz prześlą pisemne potwierdzenie przeniesienia numeru.

 

9. Regulamin usług Telefoni Stacjonarnej – uzupełnienie do Regulaminu

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Cennik Usług Telefonii Stacjonarnej – szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasad ich naliczania, stanowiący integralną część Umowy.

Opłata abonamentowa – stała opłata dająca możliwość korzystania przez Abonenta z usługi telefonii stacjonarnej.

Panel.blokowe.pl – aplikacja umożliwiająca Abonentom m.in. przeglądanie szczegółowego wykazu połączeń, informacje na temat stanu Usługi oraz samoobsługę w zakresie zarządzania Usługą

Numer Telefonu – numer telefonu udostępniony przez Operatora,

Okres Ważności – czas, w którym Abonent może w pełni korzystać z Usług.

Okres Karencji konta – czas od momentu upływu Okresu Ważności, w którym Abonent zachowuje Numer Telefonu, może odbierać połączenia przychodzące. Obejmuje okres do 2 miesięcy od momentu upływu Okresu Ważności.

Terminal VoIP – Sprzęt zapewniający przyłączenie do sieci, tj. bramkaVoIP obsługująca protokół SIP.

Zamówienie – oświadczenie Abonenta złożone poprzez wypełnienie formularza, zawierające dane Abonenta oraz dane zamawianej usługi. Aplikacje służące do realizacji płatności za zasilenia kont drogą elektroniczną w sieci internet wymagają podania danych Abonenta. W interesie Abonenta jest podanie danych w jednakowym brzmieniu w zamówieniu i do realizacji płatności.

Umowa o świadczenie Usług

1. Umowa zostaje zawarta z Abonentem, który złoży Zamówienie.

2. Zamówienie Usługi skutkuje przydzieleniem loginu i hasła dostępowego do aplikacji panel.blokowe.pl w celu konfiguracji Usług.

3. Abonent korzysta z Usług w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

4. Czas trwania umowy jest nieoznaczony, chyba że strony Umowy postanowią inaczej.

5. Operator uruchamia usługę telefonii stacjonarnej w oparciu o urządzenia będące własnością Operatora lub Abonenta. Typ urządzenia powinien być zgodny ze standardami Operatora..

6. Rozpoczęcie świadczenie Usług następi w terminie wskazanym w terminie wskazanym w Umowie. Naliczanie opłat rozpocznie się od daty Aktywacji Usługi.

Na czas świadczenia Usługi Operator przekaże Abonentowi wskazany w Umowie Sprzęt, na podstawie odrębnego Protokołu Aktywacji Usług.

Rozwiązanie Umowy i wygaśnięcie Umowy

1. Operator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Abonent narusza postanowienia Umowy, niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.

2. Umowa z Abonentem wygasa z chwilą zaprzestania świadczenia usług, co następuje po upływie Okresu Karencji konta.

3. Przez okres 6 miesięcy od zablokowania konta Numer Telefonu jest zablokowany i po upływie tego okresu zostaje przeznaczony do ponownego użytku.

Opłaty za świadczenie Usług

1. Opłaty za Usługi świadczone Abonentowi oraz zasady ich naliczania określone są w Cenniku Usług Telefonicznych.

2. Opłaty za świadczenie Usług pobierane są jako płatność z z dołu, na podstawie wystawionych faktur. Termin płatności – 7 dni od dnia wystawienia faktury.

3. W Okresie Karencji Abonent zachowuje:

– do dyspozycji Numer Telefonu,
– możliwość przyjmowania połączeń przychodzących,
– dostęp do aplikacji panel.blokowe.pl
– możliwość dokonania opłaty i przedłużenia Okresu Ważności.4. Abonent odpowiada za podanie i aktualizację kompletnych i prawdziwych danych Abonenta, w tym adresu e-mail służącego do korespondencji.

5. Abonent ponosi osobistą odpowiedzialność za skutki niepoprawnego podania loginu i hasła w trakcie logowania się.

Zobowiązania Operatora

1. Operator nie prowadzi informacji o numerach telefonicznych Abonentów usługi telefonii stacjonarnej.

2. Operator stosownie do możliwości technicznych dołoży wszelkich starań, aby usługa była świadczona w sposób nieprzerwany, a o terminach ewentualnych przewidzianych przerw, w tym konserwacyjnych zawiadomi Abonentów na stronie www.blokowe.pl

3. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług podlegających opłacie, na zasadach określonych przepisami prawa z wyłączeniem ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi wynikające z:

– niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców,
– korzystania z usługi przez osoby trzecie przy wykorzystaniu loginu i hasła Abonenta
– podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przy dokonywaniu opłat za usługę,
– działania siły wyższej.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się Regulamin Świadczenia Usług.

10. Oświadczenie Abonenta:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie adresu e-mail oraz numerów telefonów kontaktowych, a także innych danych w związku ze świadczoną Usługą. Jak również, że otrzymałem oraz zapoznałem się z Regulaminem, Cennikiem, Ofertą i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

….. Wyrażam zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość na wskazany w Umowie adres e-mail

….. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych dotyczących usług i produktów Operatora i podmiotów z nim współpracujących.

….. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

….. Wyrażam zgodę. …… Nie wyrażam zgody na zamieszczenie moich danych osobowych w biurze numerów Operatora, w tym również na przekazanie tych danych przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym biura numerów, w tym ogólnopolskie biuro numerów. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

….. Wyrażam zgodę ….. Nie wyrażam zgody na zamieszczenie moich danych osobowych w spisach Abonentów Operatora, w tym również na przekazanie tych danych przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spis abonentów, w tym ogólnopolskie spis abonentów. Niniejsza zgoda obejmuje zamieszczenie tych danych w spisach Abonentów w formie książkowej jak i w postaci elektronicznej. Spis Abonentów może być wykorzystywany za pomocą funkcji wyszukiwania dostępnych w jego elektronicznej formie. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

….. właściwe zakreślić

 

………………………………………………….. …………………………………………………..
Operator Abonent