Wzór umowy dla niepełnosprawnych

Wybierz wielkość czcionki:AAA

Kontakt telefoniczny 41 242 12 22       Kontakt mailowy help@blokowe.pl


UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych numer .......................

zawarta w dniu: ___________________ w Ostrowcu Świętokrzyskim, w lokalu/poza lokalem Operatora, pomiędzy:

Panią Anną Nieradką i Panem Pawłem Wojtalem, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod firmą Sieci Blokowe S.C. z siedzibą i adresem w Ostrowcu Świętokrzyskim, kod pocztowy 27-400, przy ul. Iłżeckiej 91, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 6612106135 i numerem REGON 292457530, reprezentowaną przez ..........................................................................................................., (Spółkę) zwaną dalej Operatorem,

a

Pan(i) zwan(a/y/ni) ___________________________________________________________________________________________
PESEL __________________________________________ , seria i numer dowodu osobistego ______________________________
adres zameldowania __________________________________________________________________________________________
adres do korespondencji _______________________________________________________________________________________
adres email _________________________________________________________________________________________________
telefon kontaktowy ___________________________________________________________________________________________
dalej Abonentem.
Adres świadczenia usługi: _____________________________________________________________________________________


§1 Oświadczenia Stron

1.Operator oświadcza, że posiada zezwolenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz na transmisję danych.
2.Strony zgodnie oświadczają, że integralną częścią niniejszej Umowy jest Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, Cennik, oraz inne załączniki wymienione w treści Umowy, które Abonent otrzymał przy zawieraniu Umowy. Abonent potwierdza, że zapoznał się z tymi dokumentami i akceptuje ich warunki.
3.Do niniejszej Umowy zastosowanie mają definicje zawarte w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, dalej zwanym Regulaminem.
4.Abonent może kontaktować się z Operatorem oraz składać reklamacje Usług w Biurze Obsługi Abonenta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 91, telefonicznie pod nr tel 41 242 1 222, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres help@blokowe.pl..

§2 Świadczone Usługi

1. Abonent zamawia, a Operator zobowiązuje się świadczyć usługi telekomunikacyjne polegające na:
• dostępu do Internetu, zgodnie z wybranym Pakietem internetowym _______________________, w zamian za terminową zapłatę Opłaty abonamentowej w wysokości _______________________,

okres świadczenia Usługi:
❑ nieoznaczony
❑ oznaczony _____________ miesięcy
❑ Usługa świadczona jest na warunkach promocyjnych, określonych w Regulaminie promocji stanowiącym Załącznik nr ___ do Umowy, związanych z przyznaniem ulgi w wysokości ______________ zł; minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych wynosi ____________ miesięcy

§3 Przyłączenie do Sieci

1.W przypadku Usług stacjonarnych Operator zobowiązuje się do:
a.wykonania Instalacji w Lokalu Abonenta,
b.dostosowania Instalacji znajdującej się w Lokalu Abonenta w sposób umożliwiający świadczenie wybranych w ramach niniejszej Umowy usług,
za zapłatą Opłaty jednorazowej, zwanej dalej Opłatą instalacyjną w wysokości ________________________________
2.Operator przystąpi do wykonania Instalacji dniu _________________. Abonent zobowiązuje się być obecny w podanym terminie w Lokalu lub zapewnić obecność osoby pełnoletniej i zobowiązuje się udostępnić Lokal Operatorowi na potrzeby wykonania Instalacji i uruchomienia Usług.
3.Dostęp do Sieci będzie umożliwiony przez Operatora nie później niż w terminie 24 godzin od wykonania Instalacji, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku telefonii stacjonarnej, jeśli Abonent przenosi numer telefonu od innego dostawcy usług, aktywacja Usług nastąpi z chwilą przeniesienia numeru przez tego dostawcę usług do sieci Operatora.
4.W przypadku usług mobilnych Operator zobowiązuje się do aktywacji usługi w terminie 24 godzin od zawarcia Umowy. W przypadku, gdy Abonent przenosi numer telefonu od innego dostawcy usług, aktywacja usług mobilnych nastąpi z chwilą przeniesienia numeru przez tego dostawcę usług do sieci Operatora.

§4 Zmiany Umowy, Regulaminu i Cennika

1.Warunki zmiany Pakietu uregulowane są w Regulaminie, oraz w Regulaminie Promocji.
2.Operator zobowiązany jest do powiadomienia Abonenta o każdej proponowanej zmianie Umowy, Regulaminu bądź Cennika, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy jeśli konieczność zmian wynika ze zmiany przepisów prawa lub decyzji Prezesa UKE, a okres od ogłoszenie aktu prawnego do jego wejścia w życie lub okres wskazany w decyzji Prezesa UKE jest krótszy niż miesiąc.
3.Informacja o której mowa w ust. 2 zawiera:
a.treść proponowanej zmiany,
b.pouczenie o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmian w terminie do dnia wejścia zmian w życie,
c.pouczenie, że w przypadku wypowiedzenia Umowy Operator nie jest uprawniony do żądania zwrotu udzielonej Abonentowi ulgi.
d.Ustęp c) nie ma zastosowania jeśli zmiana Umowy, Regulaminu lub Cennika wynika bezpośrednio (i) ze zmiany przepisów prawa, (ii) decyzji Prezesa UKE lub (iii) zmiana Cennika nie wiąże się z podwyższeniem cen Usługi; w tych wypadkach Operator może żądać od Abonenta zwrotu udzielonej ulgi.
4.Informacja, o której mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5, doręczana jest Abonentowi na trwałym nośniku, w takiej formie, w jakiej została zawarta Umowa. Na żądanie Abonenta, który zawarł Umowę w formie pisemnej Operator dostarcza tą informację drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej, zaś na żądanie Abonenta, który zawarł Umowę w formie elektronicznej lub dokumentowej – doręcza ją na piśmie.
5.W przypadku gdy zmiana Umowy, Regulaminu lub Cennika wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usługi, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE Operator podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie http://www.blokowe.pl/ a także wywieszenie w Biurze Obsługi treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wejściem zmian w życie. Okres ten może być krótszy jeśli konieczność zmian wynika ze zmiany przepisów prawa lub decyzji Prezesa UKE, a okres od ogłoszenie aktu prawnego do jego wejścia w życie lub okres wskazany w decyzji Prezesa UKE jest krótszy niż miesiąc. Operator jednocześnie informuje Abonenta o prawie wypowiedzenia Umowy w razie braku akceptacji zmian w terminie do dnia wejścia zmian w życie.
6.Zmiana warunków Umowy (w tym Regulaminu i Cennika) przez Operatora możliwa jest jedynie z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:
a.zmiany przepisów prawa lub wydania decyzji Prezesa UKE bądź innego organu państwowego, wymagającej dostosowania Umowy do zmienionych przepisów lub nakazów wynikających z decyzji,
b.konieczności usunięcia klauzul niedozwolonych,
c.niezależnych od Operatora działań lub zaniechań podmiotów, od których nabywa usługi na potrzeby dostarczania ich Abonentowi, w tym nadawców programów telewizyjnych, w szczególności polegających na zaprzestaniu przez nich prowadzenia działalności gospodarczej, zaprzestaniu nadawania programu, rozwiązaniu umowy z Operatorem,
d.istotnego i niezależnego od Operatora wzrostu kosztów koniecznych do poniesienia w celu świadczenia usług na rzecz Abonenta – przy czym zmiana warunków cenowych Umowy możliwa jest jedynie dla Umów zawartych na czas nieoznaczony. Operator może dokonać zmiany warunków Umowy poprzez podwyżkę Opłaty abonamentowej, nie częściej jednak niż jeden raz do roku i o kwotę nie wyższą niż 50 zł. Zmiana warunków cenowych Umowy nie jest możliwa dla Umów zawartych na czas oznaczony.

§5 Warunki przedłużenia Umowy

1.Umowa na czas oznaczony wraz z upływem okresu na jaki została zawarta ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony. Abonent może sprzeciwić się przedłużeniu Umowy składając oświadczenie Operatorowi w najpóźniej w terminie 7 dni przed końcem obowiązywania Umowy. W przypadku gdyby oświadczenie takie nie zostało złożone Umowa wiązać będzie Strony na warunkach dotychczasowych.
2.Po przedłużeniu Umowy Abonent może ją wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3.Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, o którym mowa w ust. 1 Operator informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

§6 Rozwiązanie Umowy

1.W przypadku zawarcia Umowy poza Biurem Obsługi Abonenta lub na odległość Abonent uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, składając oświadczenie Operatorowi. Operator zobowiązany jest przekazać wzór oświadczenia o odstąpieniu, oraz pouczenie o tym prawie w chwili zawierania Umowy. W przypadku gdyby wzór taki nie został przekazany Abonent może odstąpić od umowy w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Dla zachowania terminu wskazanych w zdaniach poprzednich wystarczające jest wysłanie oświadczenia na adres Operatora.
2.Umowa na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu, na jaki została zawarta, pod warunkiem złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku woli przedłużenia trwania umowy, o którym mowa w §5.
3.Umowa na czas nieokreślony i umowa na czas określony może być wypowiedziana przez każdą ze Stron każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kolejnego Okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w §5 ust. 2 Umowy.
4.Każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach:

a.Abonent:
i.w przypadku gdy koszty wykonania Instalacji w związku z koniecznością zastosowania szczególnych rozwiązań technicznych są wyższe niż Opłata instalacyjna i Abonent ich nie akceptuje,
ii.nierozpoczęcia świadczenia przez Operatora Usług w terminie 30 dni od dania wskazanego w Umowie jako dzień rozpoczęcia świadczenia Usług,
iii.w przypadku nieświadczenia lub nienależytego świadczenia Usług przez Operatora przez okres kolejnych 30 dni,
iv.jeśli świadczenie Usług określonych w Umowie jest niemożliwe ze względów technicznych,
v.w razie zmiany przez Operatora postanowień Umowy, Regulaminu lub zmiany Cennika,
vi.w razie utraty Tytułu prawnego do Lokalu lub cofnięcia zgody udzielonej przez osobę, której przysługuje Tytuł prawny do Lokalu,
vii.w razie niewywiązywania się przez Operatora z istotnych postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, mimo uprzedniego wezwania Operatora do należytego wykonania Umowy i wyznaczenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu na usunięcie naruszeń.

b.Operator:
i.w przypadku gdy koszty wykonania Instalacji w związku z koniecznością zastosowania szczególnych rozwiązań technicznych są wyższe niż Opłata instalacyjna i Abonent ich nie akceptuje,
ii.w razie opóźnienia Abonenta z zapłatą należności za co najmniej 2 pełne okresy rozliczeniowe, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zapłaty i bezskutecznym upływie udzielonego mu dodatkowego 14 dniowego terminu,
iii.w razie naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy lub Regulaminu, w szczególności wskazanych w §10 Regulaminu, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków i bezskutecznym upływie udzielonego mu dodatkowego 14 dniowego terminu,
iv.w razie utraty Tytułu prawnego do Lokalu przez Abonenta lub cofnięcia zgody udzielonej przez osobę, której przysługuje Tytuł prawny do Lokalu,
v.jeśli świadczenie Usług określonych w Umowie jest niemożliwe ze względów technicznych.
5.Wypowiedzenie Umowy i jej rozwiązanie w trybie natychmiastowym winno nastąpić na piśmie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres do wysyłania oświadczenia przez Abonenta: help@blokowe.pl.
6.Z dniem rozwiązania Umowy Operator zaprzestaje świadczenia Usługi, oraz uprawniony jest do żądania zwrotu Urządzenia dostępowego, jeśli stanowi ono własność Operatora.
7.W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta, lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Abonenta Umowy, na podstawie której Operator świadczył Abonentowi usługi po cenach promocyjnych, Operator ma prawo dochodzić od Abonenta zwrotu udzielonej ulgi w wysokości pomniejszonej o proporcjonalną wartość zniżek za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.
8.Abonent zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia dostępowego udostępnionego przez Operatora w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. Zwrot Urządzenia dostępowego następuje w Biurze Obsługi Abonenta, na koszt Abonenta. W przypadku braku zwrotu Urządzenia dostępowego we wskazanym terminie Operator, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zwrotu Urządzenia dostępowego i bezskutecznym upływie dodatkowego 14 dniowego terminu, uprawniony jest do żądania od Abonenta zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. Wysokość kary umownej odpowiada rzeczywistej wartość Urządzenia dostępowego. Kara umowna może zostać naliczona także w przypadku zwrócenia Urządzenia dostępowego w stanie uszkodzonym, jeśli uszkodzenie uniemożliwia korzystanie z Urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, wynika z przyczyn leżących po stronie Abonenta, a koszt naprawy przewyższa wartość Urządzenia.
9.Ewentualne opłaty jakie Abonent może być zobowiązany uiścić na rzecz Operatora w momencie rozwiązania Umowy to zaległe Opłaty miesięczne i jednorazowe, oraz opłaty wynikające z ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.

§6.1 Sposób składania oświadczeń przez Abonenta

1.Oświadczenie Abonenta o braku woli przedłużenia na czas nieoznaczony umowy zawartej na czas oznaczony (§5 ust.1 Umowy), o odstąpieniu od umowy (§6 ust. 1 Umowy, §3 ust. 3 Regulaminu, §9 ust. 5 i 6 Regulaminu), o rozwiązaniu umowy bądź o wypowiedzeniu umowy (§6 ust.3 i nast. Umowy), może zostać złożone w formie pisemnej bądź dokumentowej. Abonent może złożyć oświadczenie w Biurze Obsługi Abonenta, poprzez wysłanie listownie na adres siedziby Operatora lub Biura Obsługi Abonenta, albo poprzez wiadomość mailową wysłaną na następujący adres e-mail Operatora: help@blokowe.pl.
2.W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej w formie dokumentowej Operator ma obowiązek:
a.niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadomić Abonenta o jego otrzymaniu, przez wysłanie SMS na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie - w przypadku, gdy Abonent wskazał numer niegeograficzny, lub wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie - w przypadku, gdy Abonent wskazał numer geograficzny,
b.w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia potwierdzić Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia lub odstąpienia, dzień otrzymania oświadczenia i dzień rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.

§7 Zasady przetwarzania danych osobowych i transmisyjnych

1. [Administrator] Administratorem danych osobowych jest:
2. W zakresie Usług internetowych, telefonii oraz Usług mobilnych – Operator, to jest Sieci Blokowe S.C. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 91. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: femur@femur.pl
3. W zakresie Usług telewizji cyfrowej i VOD – Metroport Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łagiewnickiej 54/56, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod nr 0000337502. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: femur@femur.pl.
4. Gdy w dalszej części zapisów mowa jest o Administratorze danych należy rozumieć pod tym pojęciem zarówno Operatora w zakresie wskazanym w punkcie a) jak i Metroport w zakresie wskazanym w punkcie b).
5. [Przekazywanie danych Abonenta] Dane Abonenta mogą być przekazywane:
6. przez Operatora podmiotom współpracującym z Operatorem przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w tym na rzecz Metroport Sp. z o.o., będącej wobec Operatora dostawcą sieci na potrzeby świadczenia usług mobilnych i prowadzącej obsługę tych usług, a także innym podmiotom świadczącym na zlecenie Operatora usługi serwisowe, prowadzącym obsługę informatyczną i świadczącym usługi windykacyjne. Jeśli Abonent wyraził zgodę na umieszczenie jego danych w spisie Abonentów Operator jest uprawniony do przekazania jego danych innym przedsiębiorcom, w celu publikacji spisu lub świadczenia usługi informacji o numerach telefonicznych.
7. przez Metroport podmiotom współpracującym z Metroport przy świadczeniu usług telewizji cyfrowej i VOD, w tym na rzecz Operatora, który na zlecenie Metroport prowadzi obsługę Abonentów tych usług, a także innym podmiotom świadczącym na zlecenie Operatora usługi serwisowe, prowadzącym obsługę informatyczną i świadczącym usługi windykacyjne.
8. [Cel przetwarzania danych osobowych] Dane osobowe Abonenta przetwarzane są dla potrzeb wykonania Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, to jest ukształtowania jej treści, zmian lub rozwiązania, oraz realizacji, w tym wykonania obowiązku transmisji danych, rozliczenia świadczonych Usług i windykacji należności.
9. [Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych] Na podstawie art. 6 ust. 1 b) i c) w zw. z art. 161 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne Administrator Danych uprawniony jest do przetwarzania bez zgody Abonenta (to jest zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania i udostępniania): (1) imienia, nazwiska, (2) imion rodziców, (3) miejsca i daty urodzenia, (4) adresu miejsca zameldowania na pobyt stały, adresu korespondencyjnego jeśli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, (5) numeru ewidencyjnego PESEL, (6) nazwy, serii i numeru dowodu tożsamości, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numeru paszportu lub karty pobytu, (7) danych zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Operatora wynikającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych(8) adresu poczty elektronicznej. Inne dane Abonenta odbierane przy zawieraniu Umowy (takie jak nr telefonu, nr rachunku bankowego) przetwarzane są za zgodą Abonenta na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO.
10. [Dobrowolność przekazania danych] Dane osobowe przekazywane są przez Abonenta dobrowolnie, jednak brak przekazania danych osobowych wymienionych w ust. 3 powyżej może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług telekomunikacyjnych.
11. [Dostęp do danych osobowych] Abonent ma prawo w każdym czasie żądać dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe.
12. [Prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)] Abonent ma prawo żądania od Administratora danych niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych, jeśli: (1) nie są już niezbędne do wykonania Umowy, (2) Abonent cofnął zgodę na przetwarzanie danych, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, w szczególności nie są one niezbędne do wykonania Umowy, (3) Abonent wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, (4) przetwarzanie danych osobowych Abonenta było niezgodne z prawem.
13. [Prawo sprzeciwu] Abonent ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, gdy są one przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych. Administratorowi danych nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Abonenta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
14. [Prawo ograniczenia przetwarzania danych] Abonent może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych gdy: (1) Abonent kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi danych sprawdzić prawidłowość tych danych, (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Abonent sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (3) Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Abonentowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (4) Abonent wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.
15. [Prawo przenoszenia danych] Abonent ma prawo otrzymać w ustrukturalizowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe jej dotyczące, które przekazał Administratorowi danych i ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora danych. Abonent ma także prawo żądać, by Administrator danych przesłał te dane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to techniczne możliwe.
16. [Okres przechowywania danych] Dane Abonenta przechowywane będą przez cały okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu (1) w okresie dochodzenia roszczeń, (2) wykonywania obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach (w tym obowiązku retencji danych i obowiązku przechowywania dokumentów księgowych) lub (3) na podstawie zgody Abonenta.
17. [Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych] W przypadku, gdy dane Abonenta przetwarzane są na podstawie udzielonej przez niego zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, Abonent może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.
18. [Prawo do wniesienia skargi] Abonent ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
19. [Przetwarzanie danych transmisyjnych] Na podstawie art. 165 ustawy Prawo telekomunikacyjne dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych oraz naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne i ich windykacji Administrator danych przetwarzać będzie dane transmisyjne, takie jak: dane routingowe, czas trwania połączeń, czas rozpoczęcia i zakończenia połączenia, objętość komunikatu, format (protokół przekazu komunikatu), dane o położeniu urządzeń końcowych wywołującego i wywoływanego, sieć, w której następuje rozpoczęcie i zakończenie połączenia. Dane te będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania obowiązków spoczywających na Administratorze danych z mocy prawa. Dane transmisyjne mogą też być przetwarzane na podstawie udzielonych przez Abonenta zgód na ich przetwarzanie, do celów określonych w oświadczeniu o udzieleniu zgody.
20. [Przetwarzanie danych o lokalizacji] Administrator danych przetwarza dane o lokalizacji, to jest dane wskazujące na geograficzne położenie urządzenia końcowego Abonenta, inne niż dane niezbędne do przekazywania komunikatów w sieci lub naliczania opłat za usługę w przypadku, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Dane te mogą także być przetwarzane za zgodą Abonenta, za zgodą wskazaną w oświadczeniu o udzieleniu tej zgody.
21. [Spis Abonentów] Operator świadczący Usługi telefonii stacjonarnej zobowiązany jest do sporządzania i uaktualniania spisów swoich abonentów. Spis abonentów udostępniany jest w wersji książkowej lub elektronicznej po cenie uwzględniającej koszty. Istnieje możliwość wykorzystywania danych do spisu elektronicznego, posiadającego funkcje wyszukiwania. Operator jest obowiązany zabezpieczyć spisy wydawane w formie elektronicznej w sposób uniemożliwiający wykorzystanie zawartych w nich danych niezgodnie z przeznaczeniem. W spisie abonentów umieszczane są: (1) imiona i nazwisko, (2) numer telefonu, (3) nazwa miejscowości i ulicy. Umieszczenie danych Abonenta w spisie następuje za zgodą Abonenta.
22. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Administrator danych nie poddaje danych Abonenta zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Mając powyższe na uwadze Abonent wyraża zgodę na:

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych: numeru NIP, numeru konta bankowego, numeru telefonu przekazanych przy zawieraniu Umowy oraz w trakcie jej wykonywania, na potrzeby wykonania Umowy.
TAK / NIE

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych przekazanych Operatorowi, w tym adresu e-mail i numeru telefonu, dla celów marketingowych, w tym przekazywania informacji o nowych ofertach promocyjnych, usługach, konkursach i produktach oraz innych informacji handlowych. Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia obowiązywania umowy.
TAK / NIE

Abonent składa żądanie doręczania proponowanych zmian Umowy, Regulaminu i Cennika, a także potwierdzenia dokonanej zmiany Pakietu świadczonych Usług w drodze porozumiewania się na odległość na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej.
TAK / NIE

Abonent wyraża zgodę na doręczanie kierowanej do niego korespondencji, w szczególności komunikatów, zawiadomień, wezwań do zapłaty na wyżej wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej.
TAK / NIE

Abonent wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur i rachunków obejmujących należności za Usługi drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej.
TAK / NIE

Abonent wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych w telefonicznym spisie abonentów.
TAK / NIE

Abonent wyraża zgodę na przesyłanie potwierdzenia przyjęcia reklamacji do rozpoznania oraz odpowiedzi na reklamacje drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej.
TAK / NIE

§8 Postanowienia końcowe

1.W Regulaminie uregulowano:
a.okres rozliczeniowy,
b.sposoby dokonywania płatności,
c.sposób zmiany Pakietu,
d.szczegółowe warunki wykonania instalacji,
e.warunki udostępnienia i sprzedaży urządzenia dostępowego,
f.informacje o funkcjonalnościach Usługi,
g.sposoby informowania Abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji danych w przypadku usługi Internetu mobilnego oraz o możliwości bieżącej kontroli stanu takiego pakietu,
h.zakres usług serwisowych i sposoby kontaktowania się z podmiotami świadczącymi te usługi,
i.zakres odpowiedzialności Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty,
j.zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji,
k.informację o postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
l.sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług i kosztach usług serwisowych,
m.zasady zamieszczania danych Abonenta w spisie abonentów,
n.sposób przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych.
2.Kwestie nie uregulowane w niniejszej Umowie i Regulaminie reguluje ustawa Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 171, poz. 1800).
3.Załączniki stanowią integralną część Umowy.
4.Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
                 Operator                                                                                                               Abonent

Załączniki:
1.Regulamin.
2.Cennik.
3.Regulamin Promocji.
4.Dane dotyczące jakości usług.
5.Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (w przypadku Umów zawieranych poza lokalem Operatora i na odległość).
6.Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy i jego skutkach (w przypadku Umów zawieranych poza lokalem Operatora i na odległość).
7.Oferta.

Przyjdź do nas
ul.Iłżecka 91 Ostrowiec Świętokrzyski
Zadzwoń do nas
41 242 12 22
Napisz do nas
biuro@blokowe.pl